ALTERNATIVNÍ PRIDE FESTIVAL HLEDÁ IDEOLOGII

Pojďte s námi hledat LGBTQ+ ideologii. Tak označuje queer lidi současný Polský prezident Alexandr Duda v rámci své politické kampaně. Nikdo by si neměl brát nejen LGBTQ+ lidi jako rukojmí do boje se soupeřem. Zneužívá tím moc k vyvolání paniky a útlaku.

První ročník alternativního festivalu ACT*PRIDE proběhne v týdnu od 3. do 9. 8. 2020 v pražském Kampusu Hybernská na Praze 1. V budově B bude probíhat program od 18:00 a od 20:00 skoro každý den. 

Letošní ročník nese podtitul “Hledáme ideologii.” Tato věta symbolizuje homofobii. Naše sexuální orientace není žádnou ideologií, ale způsobem jakým milujeme. Naše genderová identita se nevyvíjí skrze indoktrinaci, ale naopak se snaží bránit normalizaci do zjednodušujících rolí žen a mužů. LGBTQ+ lidé žijí v útlaku a musí se skrývat. Některá polská města vyhlašují tzv. “Zóny bez lgbt.” Nehodláme čekat, až nás státní opatření začnou vyhánět i z našich měst a ulic. Přímou reakcí na tato opatření budou diskuze Fear of queer – o životě queer lidí v Polsku, nebo přednáška s následnou diskuzí o sexuálním násilí a zneužívání nejen v polské církvi. Festival začne pondělní debatou o tom, zda jsou trans*lidé nositeli ideologie. Z aktuálních témat reagujeme na klimatickou krizi, nebo trendy v online seznamování. Edukovat se budeme o tématech bisexuality, sexuálního zdraví nebo sebepéče. Pridový týden zahájí i zakončí hudební představení. Věříme, že svět se dá lépe měnit tancem než nenávistí.

Na přípravě se podílejí bývalý*é členové/ky kolektivu Alt*Pride a organizace, kolektivy a hnutí Trans*Parent, Sestry Věčné Radosti, Femme gang a dalších. Jsme queer, jsme trans, jsme feministky a feministé a další a máme právo být také hrdí.

ACT UP je kolektiv bez direktivních vůdců. Jsme rozmanitá skupina jednotlivců, které  spojuje odhodlání věci změnit spojené s rozhořčením z přístupu některých lidí či institucí. A jsem připravení a připravené jednat.

Další stanoviska naleznete v PROHLÁŠENÍ HNUTÍ: http://actup-prague.cz/actpride/

EN

ALTERNATIVE PRIDE FESTIVAL IS LOOKING FOR IDEOLOGY

Come with us to look for LGBTQ+ ideology. This is how the current Polish President Andrzej Duda describes queer people as part of his political campaign. No one should take not only LGBTQ+ people as hostages to fight an opponent. He thus abuses power to provoke panic and oppression.

The first year of the ACT*PRIDE alternative festival will take place in the week from 3rd to 9th August 2020 in the Hybernská Campus in Prague 1. The events will take place in building B from 6pm and from 8pm almost every day.

This year’s subtitle is „Looking for an Ideology.“ This sentence symbolizes homophobia. Our sexual orientation is not an ideology, but a way of our love. Our gender identity does not develop through indoctrination, but rather seeks to prevent normalization into simplified roles of women and men. LGBTQ+ people live in oppression and have to hide. Some Polish cities declare so-called „LGBT-free zones.“ We do not intend to wait for the state measures to start driving us out of our cities and streets. A direct response to these measures will be a discussion of the Fear of Queer – a discussion on the lives of queer people in Poland, or a lecture followed by a discussion on sexual violence and abuse not only in the Polish church, but also in the Czech ones. The festival will begin Monday with a debate on whether trans* people are the bearers of ideology. From current topics, we respond to the climate crisis or trends in online dating. We will be educated on the topics of bisexuality, sexual health or self-care. The Pride Week will start and end with the musical performance. We believe that the world can be changed more effectively by dancing than by hatred.

Former members of the Alt*Pride collective and organizations, collectives and the Trans*Parent movement, Sisters of Eternal Joy, the Femme gang and others are involved in the preparation. We are queer, we are trans, we are feminists and others, and we have the right to be proud as well.

ACT UP is a team without directive leaders. We are a diverse group of individuals who share a determination to change things with the indignation of some people or institutions. And we are ready and ready to act.

More information at ACT UP PRIDE DECLARATION http://actup-prague.cz/actpride/

PROGRAM FESTIVALU 2020

Místo konání:  KAMPUS HYBERNSKÁ, Hybernská 4, Praha 1

  • Zahájení festivalu
  • 18:30   Trans lidé jako nositelé genderové ideologie    FB event
  • 18:00 Násilí které nikdo nevidí. O sexuálním násilí v církvi nejen v Polsku    FB event
  • 20:00 Miluj mě. VirtuálněFB event
  • 18:00 Intersex – cesta za tělesnou autonomií pro všechny  FB event
  • 20:00 Anály našeho putování. Talkshow s  grafickým doprovodem   FB event
  • 18:00  Bisexualita. Co vlastně chceme od společnosti?   FB event
  • 20:00 Čtení queer básníků  FB event
  • 18:00  Fear or Queer? O situaci lidí v Polsku (hlavní panel festivalu)  FB event

Bike_Jesus Štvanice

  • 22:00 Whiskas x Act*Pride  After party   FB event